REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

Informacje dla gości oraz wskazania dotyczące przestrzegania porządku na polu namiotowym

§ 1

     1. Regulamin Pola namiotowego przy ul. Dominickiej 42 w Boszkowie, zwanego dalej: Polem, reguluje prawa i           obowiązki klientów, osób zameldowanych oraz gości, korzystających z Pola.

     2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

          a) kliencie, rozumie się przez to osobę fizyczną, zawierającą umowę z właścicielem Pola, której dane wskazano                w karcie pobytu,

          b) zameldowanej osobie, rozumie się przez to osobę fizyczną, zgłoszoną na pobyt przez klienta,

          c) gościu, rozumie się przez to osobę fizyczną, która nie została zameldowana na pobyt, a odwiedza Pole na                wniosek klienta, za zgodą właściciela Pola.

     3. Wejście na teren Pola poza obręb recepcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego           Regulaminu.

     4. Wykładni Regulaminu oraz jego postanowień dokonuje właściciel Pola.

§ 2

     Namiot lub camping może być ustawiony po uprzednim zgłoszeniu i opłaceniu pobytu w recepcji, w miejscu      uzgodnionym z właścicielem Pola.

§ 3

     1. Pobyt rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu zameldowania, kończy się o godz. 14:00 dnia następnego (doba).

     2. Brama wjazdowa na Pole jest otwarta w godzinach 8:00 – 22:00. Otwarcie bramy wjazdowej w innych godzinach           należy wcześniej zgłosić właścicielowi Pola.

     3. Za otwarcie bramy bez uprzedniego zgłoszenia właścicielowi Pola pobiera się opłatę w wysokości 20,-           (dwadzieścia) złotych.

§ 4

     1. Klient przy zawarciu umowy uiszcza opłatę w wysokości określonej przez cennik, przynajmniej za jedną dobę.

     2. Klient uiszcza również kaucję w wysokości określonej przez właściciela Pola, ale nie mniejszej niż 50,-                     (pięćdziesiąt) złotych.

     3. Dowodem poniesienia opłat jest karta pobytu na Polu. Należy ją przedstawić na żądanie właściciela Pola.

     4. Właściciel Pola może odmówić zawarcia umowy z klientem, zameldowania osoby i wpuszczenia gościa.           Odmowa nie wymaga uzasadnienia.

     5. Wcześniejsze wymeldowanie nie skutkuje zwrotem uiszczonych opłat.

§ 5

     1. Życzenie przedłużenia pobytu poza pierwotnie uzgodniony okres, należy zgłosić w recepcji do godz. 13:00 dnia,           w którym upływa opłacony okres pobytu.

     2. Właściciel Pola uwzględnia życzenie, chyba że klient, osoba zameldowana lub ich gość naruszyli prawo, zasady           współżycia społecznego, postanowienia umowy lub niniejszego regulaminu.

     3. Przekroczenie okresu pobytu podlega opłacie proporcjonalnie do przekroczenia, niemniej niż 50% opłaty za           jedną dobę.

§ 6

     1. Na terenie Pola przebywać mogą wyłącznie klienci oraz inne, zameldowane przez nich osoby.

     2. Gość może przebywać na terenie Pola wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela i zgłoszeniu w recepcji.

     3. Właściciel Pola przez całą dobę dokonuje legalności pobytu osób na Polu.

§ 7

     Korzystanie ze skrzynek z prądem podlega opłacie.

§ 8

     1. Trzymanie psa na Polu wymaga uprzedniego zgłoszenia w recepcji oraz zgody właściciela Pola.

     2. Pies na Polu przebywa w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych osób, w szczególności przebywa na           uwięzi i w kagańcu.

     3. Za pobyt psa pobierana jest kaucja w wysokości 50,- (pięćdziesiąt) złotych.

§ 9

     Klientom, osobom zameldowanym i gościom zabrania się:

          a) hałasowania, zakłócania ładu i porządku Pola,

          b) głośnego odtwarzania muzyki,

          c) palenia ognisk oraz wzniecania ognia,

          d) palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

          e) przechowywania materiałów łatwopalnych,

          f) przechowywania materiałów uciążliwych dla otoczenia (np. wydzielających przykrą woń),

          g) korzystania z prądu ze skrzynek bez opłaty.

§ 10

     Klienci, osoby zameldowane oraz goście obowiązani są:

          a) przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego oraz                postanowień niniejszego Regulaminu,

          b) dbać o porządek w miejscu pobytu,

          c) przywrócić stan poprzedni po zakończeniu pobytu (pozbierać śmieci, uporządkować miejsce po namiocie),

          d) przestrzegać w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego ciszy nocnej,

          e) dbać o pozostające pod ich pieczą osoby małoletnie i zwierzęta.

§ 11

     1. Kaucja, o której mowa w § 4 ust. 2 jest zwrotna, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2.

     2. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a           zwłaszcza:

          a. wprowadzenia gościa bez zgody właściciela Pola,

          b. zakłócania ciszy nocnej,

          c. głośnego odtwarzania muzyki,

          d. hałasowania, zakłócania ładu i porządku Pola,

          e. korzystania ze skrzynki z prądem bez uiszczenia opłaty.

     3. Kaucja, o której mowa w § 8 ust. 3 jest zwrotna, chyba że właściciel Pola stwierdzi naruszenie zasad trzymania           psa (bieganie luzem, pozostawienie ekskrementów itp.).

     4. O przepadku kaucji rozstrzyga właściciel Pola.

     5. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu mogą być przez właściciela Pola zobowiązane do           opuszczenia Pola, za zwrotem opłaty za niewykorzystany czas pobytu, bez zwrotu kaucji.

§ 12

     1. Właściciel Pola nie gwarantuje przestrzegania ciszy nocnej przez klientów, inne zameldowane osoby oraz gości.           W razie stwierdzenia naruszenia zasad ciszy nocnej, każdy użytkownik Pola jest uprawniony do powiadomienia           Policji.

     2. Właściciel Pola nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez klientów, inne osoby           zameldowane oraz gości, jak również za szkody wynikające z działania sił przyrody.

     3. Odpowiedzialność za działania sił przyrody ponosi ubezpieczyciel.

§ 13

     1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa powszechnie           obowiązującego.

     2. Reklamacje rozpoznaje właściciel Pola.

                                                                                          Właściciel Pola namiotowego

 

 

naglowek cennik